Phone icon
Mail

ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

Antikorozivna zaštita
Antikorozivna zaštita
Antikorozivna zaštita
Antikorozivna zaštita
Antikorozivna zaštita

Korozija je hemijsko-fizička pojava koja izaziva postepeno gubljenje svojstva metala usled dejstva sredine koja taj metal okružuje i podložni su joj svi ne plemeniti metali i njihove legure, mineralni materijali, kao što su beton, razne vrste maltera, kamen i sl. U procesu korozije dolazi do promene hemijskog sastava materijala, bilo samo na površini ili u celoj masi, čime je izazvana promena čitavog niza fizičkih i hemijskih karakteristika, konstrukcionih svojstava i estetskih odlika materijala. 


Šta je antikorozivna zaštita?

Najčešći način zaštite od korozije je premazivanje bojama odnosno farbanje. Na ovaj način se formira zaštitni sloj koji sprečava kontakt metala i atmosfere. Postoji više sistema zaštite koji se sastoje od nekoliko slojeva boje različite debljine, mikronaže, a taj odabir zavisi od više imputa koji se sagledavaju za svaki objekat ponaosob.

Nakon odabira adekvatnog sistema zaštite, posebno je važno izvršiti pravilnu aplikaciju istih, pri čemu se vodi  računa o atmosferi u kojoj se boja nanosi, jer temperature, relativna vlažnost, hemijski sastav atmosfere itd., veoma utiču na kvalitet i trajnost premaza. 

Zavisno od vrste objekta, namene, lokaliteta, atmosferskih i hemijskih uticaja, bira se adekvatan sistem premaza čija je prvenstvena namena da objekat zaštiti od istih, a time i produži vek trajanja.

OBLAST PRIMENE ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE:

SILOSI, PROCESNA OPREMA, MOSTOVI, DIMNJACI, DALEKOVODI, CISTERNE, TANKOVI I OSTALI INFRASTRUKTURNI OBJEKTI.