Antokorozivna zaštita - Koloros Čačak

ANTIKOROZIVNA i PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

OBLAST PRIMENE: SILOSI, PROCESNA OPREMA, MOSTOVI, CEVOVODI, CISTERNE, TANKOVI, ČELIČNE I DRVENE KONSTRUKCIJE

Antikorozivna zaštita primenjuje se kada se pojavi korozija, odnosno preventivno, da bi se pojava korozije sprečila.
Korozija je hemijsko-fizička pojava koja izaziva postepeno gubljenje svojstva metala usled dejstva sredine koja taj metal okružuje i podložni su joj svi ne plemeniti metali i njihove legure, mineralni materijali, kao što su beton, razne vrste maltera, kamen i sl. U procesu korozije dolazi do promene hemijskog sastava materijala, bilo samo na površini ili u celoj masi, čime je izazvana promena čitavog niza fizičkih i hemijskih karakteristika, konstrukcionih svojstava i estetskih odlika materijala.
Najčešći način zaštite od korozije je premazivanje bojama, čime se formira zaštitni sloj koji sprečava kontakt metala i atmosfere. Postoji više sistema zaštite koji se sastoje od nekoliko slojeva boje različite debljine mikronaže, a taj odabir zavisi od više imputa koji se sagledavaju za svaki objekat ponaosob (vrsta objekta, namena, lokalitet, atmosferski i hemijski uticaji…), a sve skupa ima za cilj da objekat zaštiti i produži vek trajanja. Nakon odabira adekvatnog sistema zaštite, posebno je važno izvršiti pravilnu aplikaciju istih, pri čemu se vodi  računa o okruženju i atmosferi u kojoj se boja nanosi, jer temperature, relativna vlažnost, hemijski sastav atmosfere itd., veoma utiču na kvalitet i trajnost premaza (zaštite).
Zavisno od vrste objekta, namene, lokaliteta, atmosferskih i hemijskih uticaja, bira se adekvatan sistem premaza čija je prvenstvena namena da objekat zaštiti od istih, a time i produži vek trajanja.


Protivpožarna zaštita se vrši ugradnjom ekspandirajućeg vatrootpornog premaza, zavisno od zahtevane vatrootpornosti, za zaštitu od 30 do 120 minuta.
Upotreba ekspandirajućih premaza u savremenoj gradnji je značajna za stambene, industrijske i infrastrukturne objekte, ali i Zakonom definisana, jer je njihova uloga da izazovu formiranje zaštitne pene (tzv. bubrenje) u situacijama kada se javi požar. Tada zaštitna pena termoizoluje površinu jer ima znatno niži koeficijent provodljivosti toplote, čime sprečava dalje širenje požara, a samim tim štiti čeličnu konstrukciju od zagrevanja i popuštanja njene nosivosti, u određenom vremenskom periodu. Vreme zaštite projektuje se posebno za svaki objekat, a zavisi od specifičnih karakteristika protivpožarnih proizvoda i debljine nanetog premaza, što se verifikuje ispitivanjem u akreditovanim laboratorijama koje o tome izdaju sertifikate i ateste, u skladu sa važećim standardima i tehničkim propisima koji propisuju metode i način ispitivanja za svaku vrstu zaštite. Protivpožarni premazi (mase) su nerastvarajući materijali, bez mirisa i ekološki podobni.

Scroll